top of page

גלאי מתכות מסוע

 

מדדים שונים מאפיינים גלאי מתכות.

המדד החשוב ביותר הוא הפרעות שהגלאי מתכות מושפע מהן. הפרעה ראשונה שנמדדת, אם גלאי מתכות מסוע מיועד למוצר יבש או מוצר רטוב. מוצר רטוב מפריע בגלאי מתכות יותר ממוצר יבש. הפרעת התדר שעובד בו מוצר רטוב דורשת שימוש בתדר נמוך. הפרעות חשמליות והפרעות מכניות מקומיות משפיעות על יכולת הגילוי של גלאי המתכות. מיקום גלאי המסוע גם חשוב גם למניעת הפרעות.

   

bottom of page